Behandeling

Wanneer een kind extra ondersteuning nodig heeft, kan gekozen worden voor een behandeltraject. Dit kan al dan niet in combinatie met een onderzoekstraject worden ingezet.

Na een eventueel onderzoek worden de resultaten en een passend advies met school, ouder(s)/verzorger(s) en indien gewenst het kind besproken. Praktijk Dynamiek geeft een persoonlijk advies over het mogelijke behandel- of begeleidingstraject. Binnen de praktijk wordt getracht tot een hulpaanbod te komen dat aansluit op de eigen krachten van het kind en de school. Praktijk Dynamiek kan de school vervolgens ondersteunen bij het opstellen van een individueel handelingsplan of een ontwikkelingsperspectief.

Onze praktijk werkt met wetenschappelijk bewezen effectieve behandelmethodes, zoals EMDR, NIKA en Cognitieve Gedragstherapie (CGT). EMDR wordt toegepast bij kinderen die nare gebeurtenissen hebben meegemaakt. Bij CGT wordt kinderen geleerd om (lichaams-)signalen te herkennen en niet-helpende gedachten om te zetten in helpende gedachten. Kinderen leren vaardigheden aan om adequaat om te gaan met situaties die moeilijk zijn of boosheid en angst oproepen. Bij het programma NIKA wordt gericht op de interactie tussen ouders en kind en het ontwikkelen van balans tussen een veilige haven die ouders kunnen vormen en het op passende wijze exploreren van de wereld. Op deze manier kan er een veilige hechting tussen ouder en kind ontstaan, wat de basis is voor een goede ontwikkeling.

Betrokkenheid ouders en school
Vrijwel altijd worden ouders betrokken bij de behandeling. Met ouders wordt dan besproken op welke wijze zij hun kind kunnen ondersteunen.

Opvoeden behoort tot één van de uitdagendste taken die er is. Veel ouders ervaren het opvoeden van hun kinderen dan ook als zwaar. Elke ontwikkelingsfase van kinderen stelt andere eisen aan ouders en daarnaast kunnen persoonlijke of gezinsomstandigheden de opvoeding bemoeilijken. Wanneer ouders merken dat het niet lekker loopt in de opvoeding, dat er regelmatig spanning is of conflicten spelen, kan ondersteuning bij de opvoeding uitkomst bieden. Praktijk Dynamiek biedt deze ondersteuning aan gezinnen met kinderen van 0 tot 18 jaar.

Wanneer ingeschat wordt dat de problematiek niet passend is binnen behandeling in de basis-GGZ, heeft praktijk Dynamiek een netwerk waar naar verwezen kan worden, zo dicht bij huis als mogelijk.

Indien nodig wordt ook de school bij de behandeling betrokken (altijd pas na toestemming van ouders en kind).